بري يغادر قصر بعبدا

صوت لبنان
بري يغادر قصر بعبدا